СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА  РАДА
ВІДДІЛ ОСВІТИ
МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ
   

Проєкт «Лабораторія розвитку професійної компетентності педагога»
 

Панасенко В.В., завідувач міського методичного кабінету відділу освіти Селидівської міської ради Донецької області, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист, «Відмінник освіти».


ВСТУП

Кадрово-управлінська лабораторія розвитку професійної активності педагогів
в рамках  міського проєкту «Освітній простір Селидового»

Реформаційні перетворення Нової української школи потребують професіоналів з новим типом мислення, з новою культурою взаємостосунків, які здатні працювати в умовах швидкого зростання обсягів наукової інформації,  підвищення  якості освіти, долучення до європейських цінностей, серед яких провідне місце займають свобода, демократія, рівність усіх перед законом. Нові професіонали - це лідери змін, провідники освітньої реформи.
Кадрово-управлінська лабораторія розвитку професійної активності педагогів - своєрідний ліфт можливостей, який надає кожному вчителю виявити свої лідерські, професійні, організаційні якості, розробити стратегію освітніх змін і навіть очолити реформаційні перетворення освітнього простору міста. Проєкт - це програма лідерського розвитку учителя, який здатен виховувати та формувати нове покоління Z – «дітей тисячоліття», який умотивований на професійний ріст, має свободу для творчості, креативний погляд, новаторський хист, чого так потребує Нова українська школа.
Впровадження та реалізація державних завдань освітньої політики залежить  від освітян, які акумулюють в своєї діяльності інновації, формують вектор руху, менеджмент управління закладами освіти. Тому професіоналізм сучасного вчителя визначається не тільки педагогічними, спеціальними науковими знаннями та практичними вміннями в певній предметній галузі, потребує: економічної компетентності, володіння технологіями менеджменту та маркетингу, вміння управляти педагогічною системою школи, її розвитком, що дозволить вивчити та врахувати ринковий попит на освітні послуги, забезпечити їх якість, а також бути соціальним лідером, який налаштований на створення оригінальної освітньої практики.
В рамках реформування освіти реалізується автономія закладів освіти шляхом розвитку інституційної спроможності закладів, перехід до механізму призначення керівників за результатами відкритих конкурсів відповідно до вимог професійного стандарту педагогічної діяльності. Такі кардинальні зміни потребують нових якостей від суб'єктів освіти, освітнього менеджменту, запровадження ефективних практик управління освітньою системою, побудування системи посадово - функціональної компетентності керівника, впровадження нової системи підготовки кадрового резерву.

ОПИС ПРОЄКТУ

Міський методичний кабінет в рамках  проєкту «Освітній простір Селидового» інноваційними технологіями планує вирішувати  проблему формування професійної компетентності вчителя  через проєктну лабораторію.
        Цільова мета  - підготовка майбутніх лідерів освіти,  менеджерів ефективних змін та нової парадигми освіти, діяльність яких буде націлена на  вдосконалення системи управління навчальних закладів, впровадження сучасних педагогічних інновацій, створення дієвих педагогічних форм, навчально-вихованих заходів, створення спільноти талановитих фахівців, які здатні надати додатковий імпульс для оновлення і розвитку системи освіти міста.
         Місія проєкту  - підвищення рівня якості освітнього простору міста через підготовку інтегральних лідерів, агентів змін, впровадження сучасної педагогіки партнерства серед суб’єктів системи освіти в місті, формування професійної компетенції майбутнього керівника навчального закладу як локального топ-менеджера засобами  системної науково-методичної та практико-орієнтованої підготовки,   оволодіння PEST/SWOT аналітичною діагностикою для підвищення  компетентностей з питань сучасного управління.
      Для реалізації завдань кадрового проєкту сформовані пріоритетні завдання:
       залучення кращих учителів до реформування освітнього середовища міста через динамічні та творчі групи;
підвищення ефективності особистого внеску керівників предметних циклових комісій через участь у фокус-групах з підготовки  міського постійно діючого семінару «Я – учитель. Шлях до себе»;
       організація різноманітних форм роботи учительської спільноти за участю методистів, експертів в сфері освіти і держуправління, представників бізнес-спільноти для формування команди лідерів освітніх перетворень;
     покращення обізнаності педагогів міста щодо ефективного педагогічного досвіду через  участь у роботі майстерні творчого вчителя «Запрошую на урок» та педагогічної майстерні з проблеми «Особливості організації навчання в рамках компетентнісно орієнтованої моделі освітнього процесу»
     оновлення змісту і форм роботи ММК з різними категоріями педагогічних працівників;
       підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства;
  поглиблення педагогічної обізнаності учителів міста у сфері новітніх педагогічних технологій та розширення співпраці з громадською спільнотою міста для більш повноцінного задоволення освітніх потреб;
 підвищення рівня соціально-громадської відповідальності педагогічних працівників;
     запровадження інноваційних освітніх технологій на основі інтерактивного підходу та моделей взаємодії;
   сприяння формуванню управлінської компетентності керівників навчальних закладів через роботу Управлінського університету "Крок за кроком до управлінської майстерності";
       розроблення інформаційно-методичного ресурсу для учасників освітнього процесу міста на базі сайтів Віртуальний методичний кабінет та Віртуальна методична лабораторія;
       вдосконалення  дистанційних форм роботи з педагогами на платформі  Google ClassRoom (https://classroom.google.com/u/0/h)  
Проєктна діяльність лабораторії реалізується у формі мережевого очно- дистанційного методичного консалтингу серед  наступних категорій педагогів міста:
·        керівники, заступники керівників закладів освіти, кадровий резерв;
·        керівники циклових комісій;
·        педагоги різного рівня фахової майстерності та професійної активності  незалежно від предмету викладання;
·        класні керівники, педагоги-організатори, бібліотекарі.  
     Інтегративна форма участі в роботі  лабораторії обрана тому, що вона дає необхідну свободу дій для учасників, де індивідуальна траєкторія за навчальним маршрутом, різноманітна творча, дослідницька, експериментальна діяльність підсилюється міжпредметним клубним спілкуванням, взаємозбагаченням, узагальнюється створенням творчих міжпредметних продуктів (STEM – проєктів), захистом власних ідей, моделей тощо.
Участь педагогів в роботі Лабораторії  передбачає різноманітні напрями діяльності: професійну, педагогічну, методичну, організаторську, менторську, фасилітаторську діяльність; участь у тренінгах, змаганнях, дискурсах, семінарах, конференціях, турнірах та інших проєктних заходах;  організацію та модерацію педагогічних заходів; запровадження у власній педагогічній діяльності нових продуктивних навчальних методик та ефективних методичних прийомів, які надають можливість підвищувати якість навчання, при впровадженні нових освітніх стандартів; розповсюдження своїх знахідок в учительській спільноті Селидового; практичні предметні заняття, зустрічі в методичних об'єднаннях; стратегічно-планувальну діяльність щодо модерації змін в освітньому просторі міста;  інноваційне функціонування учительської спільноти міста, яку формують кращі вчителі, здатні запропонувати нові ідеї для розбудови Нової української школи, організувати реформаційні перетворення мета яких націлена на розкриття таланту кожної дитини і допомогу їй самореалізації свого творчого потенціалу.
Основні підрозділи Лабораторії:
·        Управлінський університет «Крок за кроком до управлінської майстерності», який передбачає отримання знань у галузі менеджменту організації (планування, організація, мотивація та контроль, ключові сфери менеджменту організації (освітня, кадрова, фінансова, стратегічна, комунікаційна та PR); засвоєння основних дій маркетингу - проведення маркетингових досліджень, щодо просування освітніх послуг до споживача, аналіз цільових груп споживачів, конкурентних переваг освітніх програм, з якими заклад виходить на ринок, формування планів маркетингової та комунікаційної діяльності, принципів ефективної організації рекламної діяльності, що в цілому є головними факторами і ресурсами успішного розвитку навчального закладу;  оволодіння базовими поняттями «стиль управління», «культура організації», «лідерства»;  підвищення рівня управлінської компетентності керівників закладів освіти,  педагогів з числа резерву;  налагодження ефективної співпраці з кафедрою управління та адміністрування, відділами координації роботи методичних служб, менеджменту освіти та педагогічних інновацій  Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Структура підрозділу  та висвітлення його роботи знаходиться за посиланнями: http://valentinapanasenko.blogspot.com/p/blog-page_1344.html, http://mmkselid.donetskedu.com/uk/site/metodichnii-menedzhment.html.
·        Проблемно-цільова студія керівників шкільних циклових комісій  «Сучасні освітні тренди», метою якої є аналіз і розробка планування роботи шкільних методичних об’єднань учителів, підготовка матеріалів для дистанційних семінарів, вивчення та впровадження в практичну роботу сучасних технологій та методик.
·        Міжпредметні  різнорівневі динамічні групи «Електронні інструменти сучасного уроку» та «ІКТ +», які з січня 2019 року  працюють над  проблемою  формування у вчителів шкіл міста бажання активного професійного зростання, оволодіння новими цифровими технологіями і ефективного використання їх в освітньому процесі.
·        Дистанційний постійно діючий семінар «Я – учитель. Шлях до себе», на платформі якого відбувається активне онлайн-спілкування з приводу сучасних освітніх  трендів, та дистанційний семінар «Медіаосвітній простір закладу освіти». Платформою для дистанційних заходів ММК на сьогодні є  Google Classroom (https://classroom.google.com/u/0/h). ДПДС «Я – учитель. Шлях до
себе проводиться двічі на рік (традиційно у березні та жовтні, під час весняних та осінніх канікул). ДС з медіаосвіти проводиться на зимових канікулах.
·        Динамічна група вчителів початкових класів «НУШ: сходинки успіху», метою роботи якої є вдосконалення професійних вмінь та навичок вчителя відповідно до запиту держави і суспільства.
           Динамічна група вчителів англійської мови, які працюють в початкових класах "Ігрові технології на уроках англійської мови в НУШ" покликана напрацювати й узагальнити досвід педагогів щодо впровадження ігрових технологій.
        Лабораторія творчого вчителя «Запрошую на урок», у якій працюють вчителі високих кваліфікаційних категорій, і яка спрямована на підвищення педагогічної майстерності, в першу чергу,  молодих педагогів.
·        Педагогічна майстерня «Особливості організації навчання в рамках компетентнісно орієнтованої моделі освітнього процесу», яка передбачає проведення майстер-класів педагогів міста для своїх колег.
·        Дискусійний клуб  «Виховання по-новому» (учасники – класні керівники, педагоги-організатори».
·        Методичний консалтинговий центр «Запитуйте-відповідаємо», в якому вчитель зможе отримати професійну консультацію щодо викладання предмету.
                Лабораторія творчого бібліотекаря, яка об'єднує спільноту шкільних бібліотекарів міста.
                Психологічна  служба (психологи, соціальні педагоги).
·        Моніторингова та експертна діяльність ММК щодо якості мовної та математичної освіти, наступності в освітньому процесі, стану викладання окремих предметів, атестації педагогічних кадрів.
Вектори діяльності лабораторії охоплюють наступні напрямки: міжособистісне спілкування, управління змінами, управління якістю, управління особистою ефективністю, управління освітніми проєктами, вирішення педагогічних ситуацій.
Етапи реалізації проєкту
Проєкт складається з етапів:
І – організаційно-підготовчий (листопад – грудень  2019 року);
ІІ – діагностико-аналітичний  (січень – лютий 2020 року);
ІІІ – практико-орієнтовний  (лютий – грудень 2020 року);
ІV – підсумковий (листопад – грудень  2020 року).
   На початку року учительська спільнота міста через сайт методичного кабінету, поштовий сервер інформується про початок і орієнтовний план роботи лабораторії на поточний рік. Усі бажаючі самостійно ознайомлюються  з указаним  проєктом, реєструються online.
І. Організаційно - підготовчий етап має на меті
·        проаналізувати рівень управлінської компетентності керівних кадрів для реалізації стратегії управління навчальним закладом; визначити стан готовності кадрового резерву до роботи в умовах упровадження концепції Нової української школи, реформування освітньої галузі; розробити і запровадити нову програму підготовки резерву управлінських кадрів у Школі  резерву із застосуванням  інтерактивних  і інформаційних технологій;
·        проаналізувати форми роботи ММК з педагогами міста та літературу з даного питання, вибрати найефективніші, спланувати їх застосування в подальшій роботі;
На маршрутній карті учасники проєкту самостійно (документ спільного загального доступу заповнюють необхідну інформацію, ознайомлюються із структурою, планом роботи та ін.
ІІ. Діагностико-аналітичний етап має на меті:
·     сформувати спільноту учасників Лабораторії на поточний рік (динамічні, творчі групи, фокусгрупи, педагогічні  майстерні тощо);
· познайомити їх один з одним (через віртуальну дошку “Давайте познайомимось”,  сервіс padlet , де вони виконують завдання “Професійне есе”).
·    провести тестування (на лідерські якості; якості керівника; рівень володіння ІКТ; поінформованість у сфері  концепції НУШ тощо)
ІІІ. Практико-орієнтований етап має на меті:
·    здійснення необхідного теоретико-методичного супроводу для  учасників Лабораторії (очні та дистанційні заняття, семінари-практикуми, тренінги, дискусійні круглі столи, майстер-класи  тощо) щодо реалізації мети та завдань проєкту;
· визначення проблематики  засідань, проведення практичних занять, психолого-педагогічних тренінгів, проблемних дискусій  тощо для керівників закладів освіти щодо формування та вдосконалення управлінських навичок;
·        організація роботи методичної ради ММК, визначення тематики засідань .
·        розробка стратегії розвитку навчального закладу учасниками Лабораторії, плану дій та інших документів, які сконцентрують базу інноваційних перетворень закладу освіти.
    ІІІ. Підсумковий, узагальнюючий етап має на меті:
- проведення діагностування набутих знань, компетенцій щодо завдань Лабораторії;
-  презентація та захист учасниками Лабораторії розроблених та створених інноваційних управлінських моделей, моделей, прикладів впровадження в педагогічну практику окремих ресурсів, методик, технологій;
-     висновки щодо ефективності  обраних форм і методів роботи з учасниками Лабораторії;
-         формування управлінського банку кадрів;
-      дисемінація педагогічного досвіду, створення відповідних матеріалів до друку.
    Очікувані результати
 запровадження в освітньому середовищі продуктивних управлінських і педагогічних методик,  технологій, які нададуть можливість підвищувати загальну якість навчання у місті;
    розповсюдження інноваційних управлінських та методичних  знахідок серед закладів освіти міста;
   удосконалення стратегічно-планувальної діяльності закладів щодо модерації змін відповідно до концепції Нової української школи;
 надання практичної допомоги закладам освіти через формування нової професійної якості менеджерів освіти, педагогів - ініціаторів змін,  які розповсюджують і впроваджують інноваційні провідні ідеї державної освітньої політики у повсякденне шкільне життя;
 інноваційне функціонування учительської спільноти міста, яку формують кращі вчителі, керівники закладів,  здатні запропонувати нові ідеї для розбудови Нової української школи, організувати реформаційні перетворення,  що націлені на розкриття таланту кожного вчителя і створення умов професійної самореалізації творчого потенціалу.
За підсумками проєкту учасники отримують сертифікати, грамоти, тощо.
Участь та реалізація  проєкту дозволяє:
а) мати чітко сформульовану політику, що розуміється та приймається на рівні міста, щодо ефективної підготовки сучасного вчителя і менеджера освіти;
б) забезпечити гнучкість форм методичної роботу, посилити ефективність методичного супроводу педагогів міста в міжкурсовий період;
в) застосовувати інноваційні інтерактивні форми взаємодії (тренінги, семінари, «круглі столи» тощо) з метою розповсюдження досвіду управлінської діяльності.
Матеріально-технічне, фінансове забезпечення проєкту.
      Реалізація проєкту не потребує додаткового фінансування з місцевого бюджету, здійснюється згідно плану роботи, в межах функціональної діяльності та напрямів роботи міського методичного кабінету відділу освіти.
     Для виконання завдань проєкту може залучатися технічна та фінансова допомога у межах джерел, не заборонених  чинним законодавством.ПАСПОРТ    ПРОЄКТУ
Тьютор проекту:   Панасенко В.В., завідувач ММК 
                                   
Стратегічний   напрям
Методичний консалтинг  професійної діяльності педагогів м.Селидове
Назва проєкту:
Лабораторія розвитку професійної компетентності педагога
Донор проєкту:
Селидівська  міська рада
Партнер проєкту:
Відділ освіти міської ради
Цілі проєкту:
Підвищення  рівня управлінської компетентності керівників закладів освіти, професійної майстерності педагогів, підготовка майбутніх лідерів освіти,  менеджерів ефективних змін та нової парадигми освіти, діяльність яких буде націлена на  вдосконалення системи управління навчальних закладів, впровадження сучасних педагогічних інновацій, створення дієвих педагогічних форм, навчально-вихованих заходів, створення спільноти талановитих фахівців, які здатні надати додатковий імпульс для оновлення і розвитку системи освіти міста.
Завдання проєкту:
¾   сприяння формуванню управлінської компетентності керівників навчальних закладів через роботу Управлінського університету "Крок за кроком до управлінської майстерності";
¾   проведення тренінгових занять та інших інноваційних форм роботи з урахуванням міжнародного досвіду, залучення кращих учителів до реформування освітнього середовища міста через динамічні та творчі групи;
¾   підвищення ефективності особистого внеску керівників предметних циклових комісій через участь у проблемно-цільовій студії, фокус-групах з підготовки  міського постійно діючого семінару «Я – учитель. Шлях до себе»;
¾   організація різноманітних форм роботи учительської спільноти за участю методистів, експертів в сфері освіти і держуправління, представників бізнес-спільноти для формування команди лідерів освітніх перетворень;
¾   покращення обізнаності педагогів міста щодо ефективного педагогічного досвіду через  участь у роботі майстерні творчого вчителя «Запрошую на урок» та педагогічної майстерні з проблеми «Особливості організації навчання в рамках компетентнісно орієнтованої моделі освітнього процесу»; поглиблення педагогічної обізнаності учителів міста у сфері новітніх педагогічних технологій та розширення співпраці з громадською спільнотою міста для більш повноцінного задоволення освітніх потреб;
¾   оновлення змісту і форм роботи ММК з різними категоріями педагогічних працівників;
¾   підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства; підвищення рівня соціально-громадської відповідальності педагогічних працівників;
¾   запровадження інноваційних освітніх технологій на основі інтерактивного підходу та моделей взаємодії;
¾   розроблення інформаційно-методичного ресурсу для учасників освітнього процесу міста на базі сайтів Віртуальний методичний кабінет та Віртуальна методична лабораторія;
¾   вдосконалення  дистанційних форм роботи з педагогами на платформі  Google ClassRoom
Тривалість проєкту:
Календарний рік
Територія, на яку проєкт матиме вплив:
Дошкільні, заклади загальної середньої освіти та позашкільні заклади міста (учасники  проєкту)
Виконавці проєкту:
ММК  відділу освіти Селидівської міської ради Донецької ради
Партнери проєкту:
Відділ освіти Селидівської міської ради                          
Стислий опис проєкту
Вектори діяльності лабораторії охоплюють наступні напрямки: міжособистісне спілкування, управління змінами, управління якістю, управління особистою ефективністю, управління освітніми проєктами, вирішення педагогічних ситуацій.
Ключові заходи проєкту
1.     Аналіз стану методичної роботи з педагогічними кадрами.
2.      Складання  Програми заходів щодо реалізації проекту.
3.     Організація заходів щодо реалізації Проекту.
4.      Видання методичних посібників, збірок з метою поширення досвіду управлінської та інноваційної педагогічної  діяльності, висвітлення діяльності на сайті ММК, соціальних мережах, блогах тощо.
 

 

 

 

 

 1 коментар:

  1. Всім привіт, сьогодні продуктивний день. Працюю над своїми проектами, які потрібно виконати протягом наступного тижня, а також розробляю нову стратегію для досягнення своїх бізнес-цілей. Я говорю про містера Педро, посадовця з позик, який допоміг схвалити мою позику для відкриття мого бізнесу за ставкою 3%, тож я дуже сподіваюся, що в найближчі тижні я зможу відновитися і не дозволити нічому мене тримати. вниз. Я ненавиджу, що кожен день відбувається по-різному, і я просто ненавиджу те, що я відчуваю. Я готовий бути тією людиною, якою я був понад рік тому, яка на шляху і знає, що важливо, міцного здоров’я та йти до своїх цілей. Я просто вірю, що повернуся на правильний шлях, а також з нетерпінням чекаю багатьох змін у моєму житті протягом наступних кількох тижнів. Тримайте мене в своїх думках, вся позитивна енергія дійсно потрібна.
    для бізнес-кредиту.особистої позики, автокредиту, житлового кредиту та іншої фінансової допомоги.
    Щоб отримати позику, зв’яжіться з паном Педро на pedroloanss@gmail.com.

    ВідповістиВидалити